Toán lớp 1

Các bài tập Toán lớp 1 bám sát nội dung Sách Giáo khoa 2023-2024. Mỗi bài tập có 10 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên, vì vậy mỗi lần làm bài học sinh sẽ nhận được các câu hỏi khác nhau. Hiện tại Toán10 đang hoàn thiện đầy đủ các dạng bài của Toán lớp 1 và sẽ cập nhật thường xuyên.

Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Bài tập Toán lớp 1
Làm quen với các số 0, 1, 2, 3, 4, 5

Luyện tập ngay!

Các số 6, 7, 8, 9 10

Bài tập Toán lớp 1
Làm quen với các số 6, 7, 8, 9 10

Luyện tập ngay!

So sánh các số trong phạm vi 10

Bài tập Toán lớp 1
Lớn hơn, bé hơn, bằng với các số từ 0 đến 10

Luyện tập ngay!

Sắp xếp các số

Bài tập Toán lớp 1
Sắp xếp từ lớn đến bé, bé đến lớn (Phạm vi 10)

Luyện tập ngay!

Phép cộng trong phạm vi 10

Bài tập Toán lớp 1
Phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập ngay!

Phép trừ trong phạm vi 10

Bài tập Toán lớp 1
Phép trừ trong phạm vi 10

Luyện tập ngay!

Cộng, trừ và so sánh

Bài tập Toán lớp 1
Cộng, trừ và so sánh các số trong phạm vi 10

Luyện tập ngay!

Toán lớp 2

Các bài tập Toán lớp 2 bám sát nội dung Sách Giáo khoa 2023-2024. Mỗi bài tập có 10 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên, vì vậy mỗi lần làm bài học sinh sẽ nhận được các câu hỏi khác nhau.

Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20

Bài tập Toán lớp 2
Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20

Luyện tập ngay!

Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài tập Toán lớp 2
Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Luyện tập ngay!

Bảng nhân 2

Bài tập Toán lớp 2
Bảng nhân 2

Luyện tập ngay!

Bảng nhân 5

Bài tập Toán lớp 2
Bảng nhân 5

Luyện tập ngay!